+420 604 784 612 vobr(zavináč)imetr.cz

Technický dozor

Technický (stavební) dozor stavebníka (objednatele, investora) – dle stavebního zákona č. 183/2006:

Technický (stavební) dozor je dnes samozřejmostí a nutností, který Vás stavebníky ušetří před několika nezdary a neúspěchy, které Vás potkají během přípravy, realizace, předání stavby do užívání a kolaudace stavby. Využívat služby a zkušenosti stavebního dozoru Vám ušetří čas a peníze, které můžete následně vhodně a účelně investovat do stavby, kterou realizujete. Je to proto jeden ze zásadních, nutných a samozřejmých rozhodnutí, které jsou předpokladem k úspěšně realizované investici. Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru, technického dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Často je jejich důležitost a potřeba vyžadována zákony (zákon č.183/2006 Sb.- stavební zákon, zákon č.309/2006 Sb.(BOZP) a další). Na počátku jsou špatné smlouvy s dodavateli stavebních prací. Špatně specifikovaný popis prací a rozsah díla a také nevhodně zvolený materiál. Až se přihlásí o slovo závady na domě, případné nemalé finanční a jiné sankce ze strany stavebních úřadů nebo oblastních inspektorátů práce (OIP) bývá také pozdě. Následné opravy stavebního díla, které kolikrát přijdou mnohem dráž, než samotná stavba se potom řeší tahanicemi po soudech s nevalným výsledkem.

Přesný popis činností a náplň práce technického dozoru investora (TDI) nejsou nikde normativně stanoveny. Při uvažování o práci TDI musíme ale vždy vycházet ze skutečnosti, že TDI je vlastně jakýmsi zástupcem objednatele (investora) stavby. Rozhodnutí o tom, při kterých činnostech a jakým způsobem bude TDI objednatele zastupovat, tedy jaká bude konkrétní náplň práce TDI, závisí pouze na objednateli stavby.

Obvyklý rozsah a náplň práce TDI se během doby již zhruba ustálil a tak právnické a fyzické osoby, které zastupování objednatelům (investorům) nabízejí, uvádějí ve svých nabídkách hlavně tyto činnosti:

1. Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb

Komplexní věcná kontrola provedených stavebních prací sestává ze tří částí, kterými jsou:

 • kontrola souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení
 • kontrola souladu s veřejným zájmem vyjádřeným v platných právních předpisech a ve stavebním povolení
 • kontrola souladu s dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními závazky

Vlastní činnost TDI na stavbě bude obsahovat:

 • kontrolu pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby
 • přejímání zakrývaných konstrukcí
 • přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek

2. Kontrola časového průběhu prací

Základem této kontrolní činnosti je časový (kalendářní) plán provádění prací, který je přijat zhotovitelem stavby jako jeho smluvní závazek. K zajištění dobrého průběhu naplánovaných prací organizuje TDI kontrolní dny na stavbě, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny.

3. Finanční kontrola

Při finanční kontrole spočívá úloha TDI:

 • v odsouhlasování a kontrole finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby
 • v odsouhlasování navržených cen za práce provedené zhotovitelem nad rámec smlouvy o dílo

4. Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací

Technický dozor investora zastupuje stavebníka (investora) především při těchto nezbytných technicko-právních aktech

 • předání staveniště
 • organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby
 • organizování kolaudace provedené stavby