+420 604 784 612 vobr(zavináč)imetr.cz

Koordinátor BOZP

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi?

 • koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • způsobilost koordinátora byla ověřena zkouškou a na jejím základě mu bylo vydáno osvědčení k této činnosti
 • koordinátor má živnostenské oprávnění k provozování této činnosti s předmětem podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • koordinátor BOZP se podílí na přípravě i na realizaci vybraných staveb
 • koordinátor nesmí být totožný s osobou, která odborně vede realizaci dané stavby (viz. odst.2 § 14 zákona č. 309/2006 Sb.)
 • podrobné informace o činnosti koordinátora BOZP na staveništi v jednotlivých fázích stavby najdete v příslušných sekcích

Kdo stanoví koordinátora BOZP?

 • zadavatel stavby (investor).  A to jak pro fázi přípravy, tak pro fázi vlastní realizace stavby

Proč stanovit koordinátora BOZP?

 • povinnost, určit koordinátora BOZP pro vybrané stavby, ukládá zadavateli stavby zákon č. 309/2006 Sb.

Kdy stanovit koordinátora BOZP?

 • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby

a zároveň

 • vznikne zadaveteli stavby povinnost doručit oznámení o zahájení prací OIP podle § 15 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb.

Kdy nemusí být stanoven koordinátor BOZP?

 • pokud stavbu provádí pouze 1 zhotovitel bez dalších subzhotovitelů (v praxi téměř nereálné, každá fyzická osoba podílející se na stavbě by musela být zaměstnancem dané firmy)
 • pokud nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst 1 zákona č. 309/2006 Sb.
 • pokud stavbu provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního zákona
 • pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákon

Kdy vzniká zadavateli stavby povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (dále jen OIP)?

 • pokud celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

nebo pokud

 • celkový plánovaný objem prací během realizace díla přesahne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (např. stavba bude trvat 90 dnů a bude se na ní pohybovat 6 pracovníků. 90 x 6 = 540 a to znamená,že vzniká povinnost doručit oznámení o zahájení prací)

Závěr:

 • koordinátora musí určit zadavatel stavby (investor)
 • tato povinnost vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb.
 • koordinátorem nesmí být ustanoven ten, kdo stavbu realizuje